Ważne informacje Instrukcja obsługi Electrolux Efv616w

Ważne informacje Instrukcja obsługi Electrolux Efv616w jest bardzo ważna, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego i skutecznego użytkowania urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji i narzędzi urządzenia, włącznie z instrukcjami obsługi, informacjami o konserwacji, bezpiecznymi procedurami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera również informacje na temat wszelkich gwarancji i usług posprzedażnych, jakie oferuje producent. Dzięki instrukcji obsługi Electrolux Efv616w możesz maksymalnie wykorzystać swoje urządzenie i cieszyć się z jego użytkowania przez wiele lat.

Ostatnia aktualizacja: Ważne informacje Instrukcja obsługi Electrolux Efv616w

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, kładzie duży nacisk na zawartość informacyjną dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić – poza spełnianiem przez maszynę zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu i sporządzeniem deklaracji zgodności WE - dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Zgodnie z par. 58 rozporządzenia, maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być w nią wyposażona.

Józef Gierasimiuk, Jaromir Grabowski

Sprawdź

POLECAMY


Trzeba wziąć pod uwagę niewłaściwe użycie 

Podczas opracowywania instrukcji producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie. Zasadniczo maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby temu zapobiec. Jednak w przypadku, gdy maszyna jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej niewłaściwe użycie, w instrukcji należy poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania.

Informacje powinny być jednoznaczne 

Zgodnie z par. 54 ust. 1 rozporządzenia, wszelkie informacje lub ostrzeżenia powinny być wyrażone w języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej państwa członkowskiego, na którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku. Ponadto na wniosek mogą być dodatkowo dołączone wersje w innym języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej zrozumiałych dla operatorów. Art. 55 ust. 1 rozporządzenia zwraca też uwagę, że informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny być jednoznaczne i zrozumiałe. Nie powinno ich być za dużo, aby nie przeciążać operatora.

Przepisy wymagają, aby wyświetlacz ekranowy i inne interaktywne środki komunikacji między operatorem a maszyną były łatwe w obsłudze. Natomiast jeżeli bezpieczeństwo i zdrowie osób mogą być zagrożone przez nieprawidłowe działanie maszyny pozostawionej bez nadzoru, powinna ona być wyposażona w odpowiednią sygnalizację ostrzegawczą - akustyczną lub optyczną. Z kolei w sytuacji, gdy jest ona wyposażona w urządzenia ostrzegawcze, sygnały emitowane przez te urządzenia powinny być jednoznaczne i łatwo dostrzegalne lub słyszalne. Par. 6 rozporządzenia zastrzega, że jeżeli mimo zastosowania bezpiecznej konstrukcji maszyny, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych nadal istnieje ryzyko, producent powinien wyposażyć maszynę w urządzenia ostrzegawcze i zapewnić niezbędne ostrzeżenia.

Czytaj także: SN: Wdrożenie instrukcji BHP nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności >>>

Instrukcja powinna zawierać określone elementy 

Par. 58 par. 2 rozporządzenia stanowi, że instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli nie ma jej w w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej". Natomiast w uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.

Zgodnie z par. 58 ust. 7 rozporządzenia, w przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej. pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zasadnicze-wymagania-dla-maszyn-17497786/par-59" target="_blank">Par. 59 rozporządzenia stanowi, że instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje (o ile ma to zastosowanie do konkretnego typu maszyny):

 1. nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
 2. określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;
 3. deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;
 4. ogólny opis maszyny;
 5. rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
 6. opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;
 7. opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;
 8. ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce (treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie);
 9. instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana;
 10. dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;
 11. dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
 12. informacje dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych;
 13. dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej; 14)
 14. podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;
 15. warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;
 16. określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu;
 17. sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;
 18. opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik, oraz zapobiegawcze środki konserwacji;
 19. instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
 20. specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
 21. parametry dotyczące emisji hałasu, w szczególności poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast, jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza ona 130 dB oraz poziom mocy akustycznej maszyny, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy przekracza 80 dB(A);
 22. dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności, gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca).

Ponadto zgodnie z par. 60 rozporządzenia, treść zawarta w materiałach promocyjnych opisujących maszynę nie może zaprzeczać treści instrukcji odnoszącej się do zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto w zakresie dotyczącym parametrów emisji maszyny treść ta powinna być taka sama jak w instrukcji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux EFV619W. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Electrolux EFV619W, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Electrolux EFV619W. Upewnij się, że opisujesz trudności z Electrolux EFV619W tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Electrolux EFV619W

Strona: 1

85POLISHSPIS TREŚCI1. UWAGI I SUGESTIE............................................................................................................. 862. UŻYTKOWANIE..................................................................................................................... 883. KONSERWACJA................................................................................................................... 884. STEROWANIE....................................................................................................................... 885. OŚWIETLENIE....................................................................................................................... 88URZĄDZENIE STWORZONE Z MYŚLĄ O WASDziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Wybrali Państwo produkt, który jest efektemwieloletniego doświadczenia oraz innowacji. Pomysłowy i elegancki, zaprojektowany z myśląo Was. Dlatego, podczas każdego użycia możecie być pewni uzyskania najlepszych wyników.Witamy w Electrolux.Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:Możnatamznaleźćporadydotycząceużytkowania, pobraćnaszebroszury, rozwią-zaćewentualneproblemyorazuzyskaćinformacjedotyczącepomocytechnicznej:www. electrolux. comProsimy zarejestrować swój produkt, aby uzyskać lepsze usługi:www. registerelectrolux. comKupujcie akcesoria, materiały eksploatacyjne oraz oryginalne części zamiennedla swojego urządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTA ORAZ KONSERWACJAZawsze zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z autoryzowanym serwisem, należy przygotować następujące dane:Model, numer produktu (PNC), numer seryjny.Informacje te znajduje się na tabliczce znamionowej.Ostrożnie / Ostrzeżenie - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaInformacje i wskazówki ogólneInformacje dotyczące środowiskaZastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian.

Strona: 2

86 www. com1. UWAGI I SUGESTIE• Instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli niniejszego urzą-dzenia. Dlatego też w niektórych jej miejscach można zna-leźć opisy, które nie dotyczą tego konkretnego urządzenia.• Producent nie ponosi odpowiedzialności przez ewentualneszkody spowodowane przez nieprawidłową instalację lubużytkowanie.• Minimalna bezpieczna odległość od powierzchni gotowaniado krawędzi okapu powinna wynosić, co najmniej 650 mm(niektóre modele mogą zostać zainstalowane niżej; patrzodpowiedni rozdział zawierający wymiary dla pracy orazinstalacji).• Sprawdzić, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiadadanym umieszczonym na tabliczce znamionowej znajdującejsię wewnątrz okapu.• Dla urządzeń Klasy I należy sprawdzić, czy sieć elektrycznawyposażonajestwodpowiednieuziemienie. Podłączyćwyciągdo komina dymnego przy pomocy rury o średnicy minimalnej120 mm. Trasa rury powinna być możliwie najkrótsza.• Nie podłączać okapu do przewodów odprowadzającychspaliny (np. z kotłów, kominków itp. ).• Jeżeli okap używany jest w połączeniu z kuchenkami nieelek-trycznymi (np. gazowymi), należy zagwarantować odpowiednipoziom wentylacji lokalu tak, aby zapobiec powrotowi spalin zkomina. Kuchnia musi mieć otwór wentylacyjny bezpośredniona zewnątrz tak, aby zapewnić dopływ świeżego powie-trza. Jeżeli okap używany jest w połączeniu z kuchenkaminieelektrycznymi, podciśnienie w pomieszczeniu nie możeprzekraczać 0, 04 mbar tak, aby zapobiec powrotowi spalin.• Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony, powinien zo-stać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanychpracowników serwisu.• Jeśli instrukcja instalacji kuchenki gazowej wskazuje na po-trzebę zastosowana większej odległości, niż podana powyżej,należy to wziąć pod uwagę. Należy przestrzegać wszystkichnorm dotyczących odprowadzania powietrza.• Używać wyłącznie śrub oraz osprzętu typu odpowiedniegodla danego okapu.Ostrzeżenie: brak śrub lub elementu osprzętu zgodnych z

Strona: 3

87instrukcją może być przyczyną porażenia prądem.• Przyłączyć okap do sieci zasilającej, montując wyłącznikdwubiegunowy o otwarciu styków co najmniej 3 mm.• Nie zapalać potraw pod okapem: może to być przyczynąpożaru.• Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci wwieku poniżej 8 lat oraz osoby niepełnosprawne fizycznielub umysłowo oraz bez doświadczenia lub wiedzy na tematjego działania, powinni oni zostać jednak poinstruowani iskontrolowani w kwestii obsługi urządzenia przez osobyodpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować,aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i kon-serwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przezdzieci, chyba że są one nadzorowane.• UWAGA: części zewnętrzne mogą stać się bardzo gorące,jeżeli używane są razem z urządzeniami przeznaczonymido gotowania.• Symbol znajdujący się na urządzeniu lub na jego opako-waniu oznacza, że nie wolno danego urządzenia wyrzucaćrazem ze zwykłymi odpadami domowymi. Niepotrzebneurządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórkiurządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Likwidując pro-dukt w sposób właściwy, przyczyniasz się do zapobieganiaewentualnym ujemnym wpływom na środowisko naturalneoraz na zdrowie ludzi, które mogłyby powstać w wynikuniewłaściwej likwidacji. Szczegółowe informacje na tematutylizacji tego produktu można uzyskać w urzędzie miasta/gminy, lokalnych instytucjach zajmujących się likwidacjąodpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.• Wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od źródła zasilaniaelektrycznego przed przystąpieniem do wszelkich praczwiązanych z czyszczeniem i konserwacją.• Umyć i/lub wymienić filtry po określonym okresie czasu(zagrożenie pożarowe).

Strona: 4

88 www. com2. UŻYTKOWANIE• Okap został zaprojektowany wy-łącznie do użytku domowego, doeliminacji zapachów kuchennych.• Nie wolno nigdy używać okapudo celów innych niż te, do którychzostał zaprojektowany.• Nie wolno nigdy pozostawiać wol-nego ognia o dużej intensywnościpod działającym okapem.• Należy dokonać regulacji inten-sywności płomienia w taki sposób,aby znajdował się wyłącznie podnaczyniem do gotowania i nie wy-dostawał się z jego boków.• Nie zostawiać naczyń do smaże-nia bez nadzoru podczas użycia:przegrzany olej może się zapalić.3. KONSERWACJA-- Filtry z węgla aktywnego nie sąone przeznaczone do mycia aniregeneracji i należy je wymieniaćco około 4 miesiące użytkowanialub częściej, jeśli używane sąbardzo intensywnie (W).W- Filtry przeciw-tłuszczowe należymyć, co 2 miesiące lub częściej wrazie użytkowania intensywnego,można je myć w zmywarce (Z).Z- Kontrolki sterowania, jeżeli sązainstalowane.• Zaleca się czyszczenie okapu przypomocy wilgotnej ściereczki i neu-tralnego płynu do mycia.4. STEROWANIEA B C DPrzycisk FunkcjaAWłączenie/wyłączenie oświetlenia zmaksymalną jasnością.BWłączenie/wyłączenie silnika z pierwsząprędkością.OpóźnienieAktywacja wyłączenia opóźnionego o 5minut. Służy do całkowitej eliminacji po-zostałych zapachów. Możliwość aktywacjiz dowolnego położenia, przez dłuższenaciśnięcie tego przycisku. Funkcjędezaktywuje się przez naciśnięcie tegoprzycisku lub przez wyłączenie silnika.CUruchomienie silnika z drugą prędkością.DUruchomienie silnika z trzecią prędkością.5. OŚWIETLENIE• W celu wymiany diody należy skon-taktować się z technicznym działemObsługi Klienta. („W celu nabyciadiody należy skontaktować się z tech-nicznym działem Obsługi Klienta").

Marka:
Electrolux
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
EFV619W
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Estoński, Albański, Macedoński, Kazach

Powiązane produkty Electrolux EFV619W

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux EFV616W. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Electrolux EFV616W, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Electrolux EFV616W. Upewnij się, że opisujesz trudności z Electrolux EFV616W tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Electrolux EFV616W

Strona: 1

85POLISHSPIS TREŚCI1. UWAGI I SUGESTIE............................................................................................................. 862. UŻYTKOWANIE..................................................................................................................... 883. KONSERWACJA................................................................................................................... 884. STEROWANIE....................................................................................................................... 885. OŚWIETLENIE....................................................................................................................... 88URZĄDZENIE STWORZONE Z MYŚLĄ O WASDziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Wybrali Państwo produkt, który jest efektemwieloletniego doświadczenia oraz innowacji. Pomysłowy i elegancki, zaprojektowany z myśląo Was. Dlatego, podczas każdego użycia możecie być pewni uzyskania najlepszych wyników.Witamy w Electrolux.Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:Możnatamznaleźćporadydotycząceużytkowania, pobraćnaszebroszury, rozwią-zaćewentualneproblemyorazuzyskaćinformacjedotyczącepomocytechnicznej:www. electrolux. comProsimy zarejestrować swój produkt, aby uzyskać lepsze usługi:www. registerelectrolux. comKupujcie akcesoria, materiały eksploatacyjne oraz oryginalne części zamiennedla swojego urządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTA ORAZ KONSERWACJAZawsze zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z autoryzowanym serwisem, należy przygotować następujące dane:Model, numer produktu (PNC), numer seryjny.Informacje te znajduje się na tabliczce znamionowej.Ostrożnie / Ostrzeżenie - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaInformacje i wskazówki ogólneInformacje dotyczące środowiskaZastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian.

Strona: 2

86 www. com1. UWAGI I SUGESTIE• Instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli niniejszego urzą-dzenia. Dlatego też w niektórych jej miejscach można zna-leźć opisy, które nie dotyczą tego konkretnego urządzenia.• Producent nie ponosi odpowiedzialności przez ewentualneszkody spowodowane przez nieprawidłową instalację lubużytkowanie.• Minimalna bezpieczna odległość od powierzchni gotowaniado krawędzi okapu powinna wynosić, co najmniej 650 mm(niektóre modele mogą zostać zainstalowane niżej; patrzodpowiedni rozdział zawierający wymiary dla pracy orazinstalacji).• Sprawdzić, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiadadanym umieszczonym na tabliczce znamionowej znajdującejsię wewnątrz okapu.• Dla urządzeń Klasy I należy sprawdzić, czy sieć elektrycznawyposażonajestwodpowiednieuziemienie. Podłączyćwyciągdo komina dymnego przy pomocy rury o średnicy minimalnej120 mm. Trasa rury powinna być możliwie najkrótsza.• Nie podłączać okapu do przewodów odprowadzającychspaliny (np. z kotłów, kominków itp. ).• Jeżeli okap używany jest w połączeniu z kuchenkami nieelek-trycznymi (np. gazowymi), należy zagwarantować odpowiednipoziom wentylacji lokalu tak, aby zapobiec powrotowi spalin zkomina. Kuchnia musi mieć otwór wentylacyjny bezpośredniona zewnątrz tak, aby zapewnić dopływ świeżego powie-trza. Jeżeli okap używany jest w połączeniu z kuchenkaminieelektrycznymi, podciśnienie w pomieszczeniu nie możeprzekraczać 0, 04 mbar tak, aby zapobiec powrotowi spalin.• Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony, powinien zo-stać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanychpracowników serwisu.• Jeśli instrukcja instalacji kuchenki gazowej wskazuje na po-trzebę zastosowana większej odległości, niż podana powyżej,należy to wziąć pod uwagę. Należy przestrzegać wszystkichnorm dotyczących odprowadzania powietrza.• Używać wyłącznie śrub oraz osprzętu typu odpowiedniegodla danego okapu.Ostrzeżenie: brak śrub lub elementu osprzętu zgodnych z

Strona: 3

87instrukcją może być przyczyną porażenia prądem.• Przyłączyć okap do sieci zasilającej, montując wyłącznikdwubiegunowy o otwarciu styków co najmniej 3 mm.• Nie zapalać potraw pod okapem: może to być przyczynąpożaru.• Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci wwieku poniżej 8 lat oraz osoby niepełnosprawne fizycznielub umysłowo oraz bez doświadczenia lub wiedzy na tematjego działania, powinni oni zostać jednak poinstruowani iskontrolowani w kwestii obsługi urządzenia przez osobyodpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować,aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i kon-serwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przezdzieci, chyba że są one nadzorowane.• UWAGA: części zewnętrzne mogą stać się bardzo gorące,jeżeli używane są razem z urządzeniami przeznaczonymido gotowania.• Symbol znajdujący się na urządzeniu lub na jego opako-waniu oznacza, że nie wolno danego urządzenia wyrzucaćrazem ze zwykłymi odpadami domowymi. Niepotrzebneurządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórkiurządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Likwidując pro-dukt w sposób właściwy, przyczyniasz się do zapobieganiaewentualnym ujemnym wpływom na środowisko naturalneoraz na zdrowie ludzi, które mogłyby powstać w wynikuniewłaściwej likwidacji. Szczegółowe informacje na tematutylizacji tego produktu można uzyskać w urzędzie miasta/gminy, lokalnych instytucjach zajmujących się likwidacjąodpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.• Wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od źródła zasilaniaelektrycznego przed przystąpieniem do wszelkich praczwiązanych z czyszczeniem i konserwacją.• Umyć i/lub wymienić filtry po określonym okresie czasu(zagrożenie pożarowe).

Strona: 4

88 www. com2. UŻYTKOWANIE• Okap został zaprojektowany wy-łącznie do użytku domowego, doeliminacji zapachów kuchennych.• Nie wolno nigdy używać okapudo celów innych niż te, do którychzostał zaprojektowany.• Nie wolno nigdy pozostawiać wol-nego ognia o dużej intensywnościpod działającym okapem.• Należy dokonać regulacji inten-sywności płomienia w taki sposób,aby znajdował się wyłącznie podnaczyniem do gotowania i nie wy-dostawał się z jego boków.• Nie zostawiać naczyń do smaże-nia bez nadzoru podczas użycia:przegrzany olej może się zapalić.3. KONSERWACJA-- Filtry z węgla aktywnego nie sąone przeznaczone do mycia aniregeneracji i należy je wymieniaćco około 4 miesiące użytkowanialub częściej, jeśli używane sąbardzo intensywnie (W).W- Filtry przeciw-tłuszczowe należymyć, co 2 miesiące lub częściej wrazie użytkowania intensywnego,można je myć w zmywarce (Z).Z- Kontrolki sterowania, jeżeli sązainstalowane.• Zaleca się czyszczenie okapu przypomocy wilgotnej ściereczki i neu-tralnego płynu do mycia.4. STEROWANIEA B C DPrzycisk FunkcjaAWłączenie/wyłączenie oświetlenia zmaksymalną jasnością.BWłączenie/wyłączenie silnika z pierwsząprędkością.OpóźnienieAktywacja wyłączenia opóźnionego o 5minut. Służy do całkowitej eliminacji po-zostałych zapachów. Możliwość aktywacjiz dowolnego położenia, przez dłuższenaciśnięcie tego przycisku. Funkcjędezaktywuje się przez naciśnięcie tegoprzycisku lub przez wyłączenie silnika.CUruchomienie silnika z drugą prędkością.DUruchomienie silnika z trzecią prędkością.5. OŚWIETLENIE• W celu wymiany diody należy skon-taktować się z technicznym działemObsługi Klienta. („W celu nabyciadiody należy skontaktować się z tech-nicznym działem Obsługi Klienta").

Marka:
Electrolux
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
EFV616W
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Estoński, Albański, Macedoński, Kazach

Powiązane produkty Electrolux EFV616W

Ważne informacje Instrukcja obsługi Electrolux Efv616w

Bezpośredni link do pobrania Ważne informacje Instrukcja obsługi Electrolux Efv616w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne informacje Instrukcja obsługi Electrolux Efv616w