Przeczytaj najpierw ten podręcznik Electrolux Ecwm3011as

Przeczytaj najpierw ten podręcznik Electrolux ECWM3011AS, aby dowiedzieć się jak używać i konserwować swoją pralkę. Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, instrukcje dotyczące czyszczenia, dane techniczne i inne ważne informacje. Zawiera także wskazówki dotyczące naprawy i konserwacji. Używając tego podręcznika, można dowiedzieć się jak używać i konserwować pralkę, aby jak najlepiej spełniała swoje przeznaczenie i służyła przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Przeczytaj najpierw ten podręcznik Electrolux Ecwm3011as

Uwagi dotyczące korzystania z Podręcznika online

 • Zabronione jest reprodukowanie, rozpowszechnianie i kopiowanie w części lub w całości tekstu, zdjęć lub obrazów opublikowanych w dokumencie Podręcznik online (nazywanym dalej „tym podręcznikiem”).
 • Zasadniczo firma Canon może zmieniać i usuwać zawartość tego podręcznika bez uprzedniego powiadomienia klientów. Ponadto firma Canon może zawiesić lub przerwać udostępnianie tego podręcznika z nieuniknionych powodów. Firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez klientów w wyniku zmian lub usunięcia informacji zawartych w tym podręczniku ani też z powodu zawieszenia/przerwania im dostępu do tego podręcznika.
 • Mimo że zawartość tego podręcznika została przygotowana z największą starannością, prosimy skontaktować się z centrum serwisowym w przypadku wykrycia w nim jakichś nieprawidłowych lub niepełnych informacji.
 • Zasadniczo opisy zawarte w tym podręczniku powstały na podstawie charakterystyki produktu aktualnej w chwili jego początkowego wprowadzenia do sprzedaży.
 • Ten podręcznik nie zawiera dokumentacji wszystkich produktów sprzedawanych przez firmę Canon. W przypadku korzystania z produktu, którego nie dotyczy ten podręcznik, należy zapoznać się dokumentacją dostarczoną z użytkowanym produktem.

Gratulujemy zakupu komputera VAIO(R).

Konfiguracja komputera VAIO

Aby sprawdzić konfigurację swojego komputera VAIO, odwiedź witrynę pomocy technicznej online firmy Sony. [Szczegóły]

Niektóre funkcje, opcje i dostarczane elementy mogą być niedostępne w zakupionym komputerze VAIO.

Funkcje

Dostępne funkcje zmieniają się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Nie wszystkie funkcje opisane w niniejszym podręczniku użytkownika są dostępne, zależnie od modelu komputera.

Ilustracje

Zawartość ilustracji, zdjęć i zrzutów ekranu występujących w niniejszym podręczniku użytkownika może wyglądać nieco inaczej niż w rzeczywistości, zależnie od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika.

Aplikacje

Oprogramowanie zainstalowane fabrycznie zmienia się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Oprogramowanie opisywane w niniejszym podręczniku może nie być zainstalowane fabrycznie na użytkowanym komputerze VAIO.

Dostarczona dokumentacja

W zestawie z komputerem VAIO dostarczona jest następująca dokumentacja:

Dokumentacja wyświetlana na ekranie
 • Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie[Szczegóły]

  Zainstalowany fabrycznie podręcznik użytkownika ze skrótowymi informacjami na temat komputera VAIO, dotyczącymi przede wszystkim pomocy technicznej i połączenia z Internetem. Po aktualizacji systemu Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie zostanie zastąpiony pełną wersją Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik).

Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik)

  Informacje ogólne i instrukcje dotyczące użytkowanego komputera VAIO, w tym informacje na temat pomocy technicznej i rozwiązywania problemów
Dokumentacja w formie drukowanej

Szybkie wprowadzenie

  Opis sposobu konfigurowania i uruchamiania komputera VAIO

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów

  Informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych znajdujących się na komputerze VAIO oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów

Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej

  Należy dokładnie zapoznać się z dokumentem przed uaktywnieniem funkcji bezprzewodowych, np. bezprzewodowej sieci lokalnej i technologii BLUETOOTH.
Inne materiały informacyjne

Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows (Windows Help and Support)[Szczegóły]

  Szczegółowe materiały zawierające porady praktyczne, samouczki i demonstracje pomogą nauczyć się obsługi komputera VAIO.

Pliki pomocy oprogramowania

  Pliki pomocy oprogramowania mogą być dostarczone z aplikacjami zainstalowanymi fabrycznie na komputerze VAIO. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem menu pomocy.
Uwaga

Copyright 2013 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.

Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik i oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika i oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody przypadkowe, następcze lub szczególne powstałe w wyniku użycia tego podręcznika i oprogramowania bądź informacji zawartych w nich lub z nimi powiązanych, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.

W podręczniku nie są stosowane znaki (TM) ani (R).

Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej.

Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci rekompensaty za żadną utratę nagrań zarejestrowanych na komputerze VAIO, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających ani za żadne pokrewne straty, m. in. gdy nagrania nie zostały zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartość nagrań uległa utracie lub uszkodzeniu w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w żadnych okolicznościach nie odtworzy, nie odzyska ani nie zduplikuje treści zapisanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających.

Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EDC5310. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EDC5310 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EDC5310

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EDC5310 (546 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EDC5310

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] T U M B L E D RY E R SUSZARKA DO BIELIZNY B U B N OV Á S U S I C K A R OTA C N Á B U B N OV Á S U S I C K A CENTRIFUGÁS SZÁRÍTÓGÉPINSTRUCTION BOOKLET INSTRUKCJA OBSLUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓGBEDC 5310CZ PL SK125 992 325HDear customer,Please read these operating instructions carefully and pay particular attention to the safety notes indicated in the first pages. We recommend that you keep this instruction booklet for future reference and pass it on to any future owners.Transport damagesAfter unpacking the machine please check it is not damaged. If in doubt, do not start it but contact your local Service Centre.The symbols you will see on some paragraphs of this booklet have the following meaning: The warning triangle emphasize information that is particularly important for your safety or correct functioning of the appliance. The information marked with this symbol provides additional instructions and practical tips on the use of the appliance. [... ] 10. Ustywi© przelacznik programów na pozycje "0"; a wszystkie lampki zgasna. Gdy drzwiczki zostana otwarte i ponownie zamkniete przed ustawieniem na pozycje,, 0" przelacznika programów, to zaßwieca sie wszystkie lampki.Suszenie1. Otworzy© drzwiczki.Po kaqdym praniu:· wyczyßci© filtry (patrz strona 39) · wypompowa© wode ze zbiornika (patrz strona 40). Wklada© pojedyncze sztuki bielizny jedna po drugiej, strzepujac je lekko, by nie byly splatane. Sprawdzi©, czy bielizna nie zostala przytrzaßnieta pomiedzy drzwiami a filtrem. Program suszenia nie powinien by© przerywany, gdyby jednak zaszla taka koniecznoß©, wskazane jest ustawienie pokretla programatora na (funkcje schladzania) i odczekanie, aq faza chlodzenia dobiegnie konca, zanim przystapi sie do wyjmowania bielizny. Naleqy w tym celu ustawi© pokretlo najpierw na "0", a nastepnie na, po czym wcisna© przycisk Start. Zmiana programu Aby zmieni© wykonywany program naleqy najpierw ten program wylaczy© ustawiajac przelacznik programów na pozycje "0". W zaleqnßci od potrzeby nacisna© przycisk redukcji temperatury, przycisk wylaczajacy alarm lub przycisk Szybkiego suszenia. Wcisna© przycisk Start: wlaßciwa lampka przestanie pulsowa© i zacznie sie cykl suszenia. Gdy wybrany zostanie Start opóqniony, to suszarka zaczyna liczenie do tylu. Gdy selektor programów ustawiony zostanie na innej pozycji w trakcie funkcjonowania maszyny, to alarm wlaczy sie i lampki poszczególnych faz programu zaczna pulsowa©. Wszystkie programy suszenia koncza sie 10 minutowa faza chlodzenia (ßwieci sie lampka Po zakonczeniu tej fazy moqna wyciagna© bielizne z pralki..37POLSKIPraktyczne wskazówki· Zaleca si suszenie z pelnym wsadem bielizny, gdy suszenie malej iloci bielizny jest nieekonomiczne. Podajemy orientacyjn wag niektórych sztuk bielizny: Przecieradlo Obrus cierka Serwetka Rcznik frotte (maly) Szlafrok kpielowy Koszula mska Poszewka Piama mska Koszula nocna damska 700 - 1000 g 400 - 500 g 70 - 120 g 50 - 100 g 150 - 250 g 1000 - 1500 g 200 - 300 g 100 - 200 g 400 - 500 g 200 - 250 g· Tkaniny delikatne naley wstpnie odwirowa przed suszeniem (na 30 sekund lub uywa specjalnych programów krótkiego wirowania w pralce automatycznej). · Oddziela ciemne tkaniny od jasnych tkanin wlóknistych, jak rczniki, gdy resztki wlókien mog osi na ubraniach. Szczególnie ostronie obchodzi si z tkaninami robionymi na drutach. Aby uzyska podany stopie krochmalenia naley wybra program suszenia - do prasowania. Po wysuszeniu tkanin ewentualne pozostaloci krochmalu wewntrz bbna wytrze wilgotn szmatk. · Tkaniny syntetyczne, które elektryzuj si podczas suszenia, naley pra z dodatkiem plynu zmikczajcego. Suszenie w suszarce powoduje obnienie dzialania rodków zmikczajcych i naley o tym pamita przy ich dozowaniu. · Po zakoczonym programie suszenia naley niezwlocznie wyj bielizn z suszarki. ] Minden ruhaszövet bolyhosodik szárítás közben, de nem lehet észrevenni a levegoben. A centrifugás szárítóban egyszeruen csak összegyulnek a bolyhok a szuroben. 67Tisztítsa meg egy kefével, és öblítse le folyóvízzel, ha szükséges. A külso részt is tisztítsa meg, minden bolyhot eltávolítva.Tisztítsa meg egy nedves ruhával a gumitömítést a kondenzátor-szekrény körül és a kis ajtó belso részén. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EDC5310

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EDC5310.

Przeczytaj najpierw ten podręcznik Electrolux Ecwm3011as

Bezpośredni link do pobrania Przeczytaj najpierw ten podręcznik Electrolux Ecwm3011as

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przeczytaj najpierw ten podręcznik Electrolux Ecwm3011as